پوزیشن خلسه

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

مرد به صورت افقی به پشت دراز کشیده ، او اندکی پاها را خم می کند اما بدون اینکه پاهایش را بلند کند. زن به طور عمودی روی شریک مردش نشسته است ، او خودش را به عقب می اندازد و از یک طرف به طرف بازوها مرد  تکیه می کند. مرد شریک زن خود را در حالی که یک بازو به پشت او است حمایت می کند و بازوی دوم او می تواند پستان یا لگن او را نوازش کند. نکته اصلی این است که شریک مرد نباید تماشای شریک زن خود را از دست بدهد ، مطمئناً او را گرم می کند.

Twitter
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید