هلوکس - راهنمایی برای روابط عاشقانه بهتر و سلامت شما
جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. پوزیشن خلسه

مرد به صورت افقی به پشت دراز کشیده ، او اندکی پاها را خم می کند اما بدون اینکه پاهایش را بلند کند. زن به طور عمودی روی شریک مردش نشسته است ، او خودش را به عقب می اندازد و از یک طرف به طرف بازوها مرد  تکیه می کند. مرد شریک زن خود را در حالی که یک بازو به پشت او است حمایت می کند و بازوی دوم او می تواند پستان یا لگن او را نوازش کند. نکته اصلی این است که شریک مرد نباید تماشای شریک زن خود را از دست بدهد ، مطمئناً او را گرم می کند.

دیدگاه خود را درج کنید