پوزیشن شاخه

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

مرد راحت روی پشت خود دراز می کشد. او اندکی پاهای خود را در زانو خم می کند و آنها را نه خیلی گسترده باز می کند. معشوقه بر روی او می نشیند ، و پشت آن به صورت شریک زندگی ، یک بازوی روی قفسه سینه تکیه می شود و دومی به پاهای مرد  تکیه می دهد. شریک زن در پهلوهای پای چپ یا راست شریک زندگی خود در کنار پاهای او نشسته است. این موقعیت بدون قید و شرط مورد علاقه مردانی خواهد بود که دوست دارند روند کار را تماشا کنند. در حالی که زن روی او می نشیند ، از نفوذ عمیق اطمینان حاصل می شود.

Twitter
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید