پوزیشن شاخه

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

مرد راحت روی پشت خود دراز می کشد. او اندکی پاهای خود را در زانو خم می کند و آنها را نه خیلی گسترده باز می کند. معشوقه بر روی او می نشیند ، و پشت آن به صورت شریک زندگی ، یک بازوی روی قفسه سینه تکیه می شود و دومی به پاهای مرد  تکیه می دهد. شریک زن در پهلوهای پای چپ یا راست شریک زندگی خود در کنار پاهای او نشسته است. این موقعیت بدون قید و شرط مورد علاقه مردانی خواهد بود که دوست دارند روند کار را تماشا کنند. در حالی که زن روی او می نشیند ، از نفوذ عمیق اطمینان حاصل می شود.

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید