پوزیشن میمون

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

مرد به پشت دراز می کشد ، پای راست خود را می گذارد. شریک زن به راحتی روی آلت تناسلی قرار دارد. او در حالی که پشتش را به پای بلند شده تکیه داده و آن را روی شانه خود می گذارد. پاهایش در زانوانش گرفته شده و سرش به راحتی به عقب پرتاب می شود. شریک مرد می تواند در یک نیمه چرخش زن خود را تماشا کند ، او خودش را انتخاب می کند که چگونه حرکت کند و عمق نفوذ مشخص کند .

Twitter
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید