پوزیشن جنسی دختر گاوچران

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

تسلیم احساسات شوید، ریتم را احساس کنید، سعی نکنید خود را کنترل کنید زیرا این غیر واقعی است. مرد راحت دراز می کشد و زن روی او می نشیند و فرمان را به دست می گیرد. در موقعیت دختر گاوچران، زن کسی است که قوانین را می نویسد، او سرعت و سرعت را تعیین می کند و مرد فقط با حرکت دادن باسن به او کمک می کند تا عمیق تر نفوذ کند و لذت را با قدرتی تازه احساس کند. این یک موقعیت بسیار محبوب است، می توان آن را با آزادی کامل اسلحه و امکان نوازش یکدیگر توضیح داد. از کیس استفاده کنید تا به همسرتان نشان دهید که سینه او حساس ترین ناحیه است.

Twitter
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید