پوزیشن تسمه

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

زن در بالا برای مردانی که می خواهند استراحت کنند و از آن لذت ببرند ، عالی است ، بنابراین باید به وضوح این موقعیت را یادداشت کنید. مرد روی پشت خود دراز کشیده و کمی پا را به زانو خم می کند. شریک زن روی آلت تناسلی می نشیند به طوری که پاهای او در یک طرف در کنار پای خم شده از شریک زندگی مرد باشد ، که شریک زن با زانو به راحتی با دستش را می گیرد و از طرف دیگر سینه مرد را می گذارد. شریک زندگی مرد ، بازوی خود را بر گردن زن می گذارد و زانوی خود را به وسیله دیگری می گیرد. زن در این موقعیت حرکت می کند.

Twitter
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید